POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

"HEAT SOURCES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych przetwarza uzyskane dane osobowe zgodnie z:

a)     Ustawią z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

b)     Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych];

Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych podajemy naszym klientom następujące informacje:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest "HEAT SOURCES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ul. Prosta 137/4, 44-203 Rybnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442809 której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP 642-31-81-331 i numerem REGON 243126431 

2.     Z Administratorem można skontaktować się poprzez adresy e-mail: info@499.pl oraz pisemnie na adres 44-203 Rybnik ul. Prosta 137/4 lub telefonicznie na numer: +48 32 427 0 499

3.     Administrator zapewnia integralność i poufności danych, W tym celu wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.

4.     Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione.

5.     Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.

6.      Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

7.     Podstawą prawną przetwarzania jest na podstawie art.6 ust. 1  lit. a - zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art.6 ust. 1 lit. f  (przetwarzanie jest niezbędne dla do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27.04.2016 - rozporządzenie ogólne.

8.     Administrator przetwarza jedynie dane osobowe adekwatna dla celów realizowanych przez Administratora.

9.      Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

11.  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja polityki marketingowej, realizacja ewentualnych zamówień oraz przesyłania informacji handlowych.

12.  Kategorią przetwarzania danych osobowych są dane zwykłe

13.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. firmy kurierskie i spedycyjne, podmioty świadczące usługi IT, ,podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu HEAT SOURCES na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), firmy kurierskie i spedycyjne, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy i prawnicy. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, firmami kurierskimi, spedycyjnymi oraz innymi firmami handlowymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

14.  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

A.     Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- po uzyskaniu zgłoszenia - przekazujemy informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania,

B.     Prawo do sprostowania danych - na żądanie osoby usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne.

C.     Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku zgłoszenia zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

D.    Prawo uzyskania kopii danych - przekazujemy kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane.

E.     Prawo usunięcia danych - na żądanie osoby usuwamy dane.

F.     Prawo do przenoszenia danych osobowych - wydajemy dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.

G.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego - osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych

H.    Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.

I.      Prawo do skargi - osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

J.      Prawo do cofnięcia zgody -  osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili ją cofnąć.

Prawo do bycia zapomnianym - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.